Data Privacy Policy

Data Privacy Policy

Ipsen Pharma SAS, gevestigd te 65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne-Billancourt en Ipsen Farmaceutica B.V., Taurusavenue 33b, 2132 LS Hoofddorp (gezamenlijk‘Ipsen/wij/ons’) verwerken gegevens van zorgprofessionals met wie zij contacten hebben. Ipsen Pharma SAS en Ipsen Farmaceutica B.V. zijn de verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot deze verwerking.

Verzamelde informatie

De gegevens die wij in onze database verzamelen en opslaan over u als zorgprofessional kunnen het volgende omvatten:

 • volledige naam;
 • professionele en/of persoonlijke contactgegevens;
 • algemene professionele informatie;
 • informatie over uw aanwezigheid bij professionele evenementen;
 • logistieke informatie en betalingsinformatie;
 • medische informatieverzoeken die u hebt ingediend bij een lid van de Ipsen-groep;
 • informatie over uw contacten met leden van de Ipsen-groep;
 • relevante informatie over uw professionele achtergrond;
 • of u ermee hebt ingestemd om kennisgevingen van promotionele aard van Ipsen
  te ontvangen;
 • de directe of indirecte waardeoverdrachten, ongeacht of dit in contanten, in natura
  of anderszins is, die aan u worden verstrekt krachtens deze uitnodiging en/of
  aanvraag voor dienstverlening.

Wij bewaren geen ‘gevoelige informatie’ over u.

Welke gegevens wij over u in onze database hebben opgenomen, kunt u bij ons opvragen.

Gegevensbronnen

Alle gegevens die worden verzameld voor deze database komen uit de volgende bronnen:

 1. OneKey, een gedeelde database met contactgegevens van zorgprofessionals;
 2.  Informatie die u verstrekt aan organisatoren van evenementen (bv. congressen);
 3. Gegevensinvoer door werknemers van Ipsen of derden die informatie invoeren
  namens Ipsen.

Doel van de informatieopslag

Uw gegevens worden door Ipsen gebruikt voor haar rechtmatige belangen bij het beheer van haar relatie met zorgprofessionals, onder meer als onderdeel van de organisatie van medische evenementen, in reactie op uw mogelijke medische informatieverzoeken, het aan u toesturen van promotionele kennisgevingen als u daarmee hebt ingestemd, het verrichten van betalingen aan u, indien van toepassing, en de naleving van haar verplichtingen in verband met de desbetreffende waardeoverdrachten.

Veiligheid
Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, gegevensnauwkeurigheid te behouden en te zorgen voor het correcte gebruik van informatie hebben wij passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures opgezet om de informatie die wij verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Gegevensontvangers

Informatie over u wordt alleen ingezien door bevoegde medewerkers bij Ipsen die een belangrijke en concrete noodzaak hebben om uw informatie in te zien.

Informatie over u kan ook beschikbaar worden gesteld aan werknemers van andere entiteiten binnen de Ipsen-bedrijvengroep om onze contacten met zorgprofessionals beter te beheren vanuit een internationaal perspectief en om de belangrijkste bedrijfsprocessen van Ipsen te helpen harmoniseren zodat een meer consistente aanpak op alle markten wordt bevorderd.

Bovendien zet Ipsen dienstverleners in om uw persoonsgegevens te verwerken namens Ipsen, onder meer voor het doeleinde van opslag, analyse en de naleving van haar
verplichtingen. Met die dienstverleners is contractueel afgesproken dat zij dit zeer zorgvuldig zullen doen en uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken in overeenstemming met de uitdrukkelijke instructies van Ipsen en mogen uw gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Uw rechten

U kunt de volgende rechten hebben met betrekking tot uw informatie, afhankelijk van de omstandigheden en toepasselijke wetgeving:

Recht Wat betekent dit?
1. Het recht op inzage U hebt het recht om inzage te krijgen in de informatie die door Ipsen wordt verwerkt.
2. Het recht op rectificatie U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig is.
3. Het recht op wissing Dit wordt ook wel ‘het recht op vergetelheid’ genoemd en dit stelt u, eenvoudig gezegd, in staat om te verzoeken om uw informatie te wissen of te verwijderen als Ipsen geen dwingende reden heeft om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op wissing; er zijn uitzonderingen.
4. Het recht om verwerking te
beperken
U hebt het recht om verder gebruik van uw informatie in bepaalde omstandigheden te ‘blokkeren’ of tegen te gaan. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kan Ipsen nog steeds uw informatie opslaan, maar mag zij deze niet meer gebruiken.
5. Het recht op overdraagbaarheid
van gegevens
U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm.
6. Het recht op bezwaar U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, in bepaalde omstandigheden.

Voor meer informatie over uw rechten, indien u een van deze rechten wilt uitoefenen of indien u niet tevreden bent met hoe er met uw informatie is omgegaan, kunt u ons
een e-mail sturen op het e-mailadres dat onder aan dit document wordt vermeld.

Als u niet tevreden bent over de reactie van Ipsen of van mening bent dat de verwerking van uw informatie niet in overeenstemming is met de wet betreffende gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Uw informatie wordt bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor u toestemming heeft gegeven, tot maximaal 5 jaar na ons laatste contact met u.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u uw rechten wilt uitoefenen, een klacht wilt indienen of vragen of opmerkingen hebt over deze privacykennisgeving, kunt u een e-mail sturen naar de functionaris voor gegevensprivacy van Ipsen op dataprivacy@ipsen.com.

© Ipsen Group 2019 Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33B 2132 LS Hoofddorp Tel.: +31 (0)23 – 554 1600