Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding

De bedrijfswebsite ipsen.nl is ontwikkeld en wordt verstrekt door Ipsen Farmaceutica B.V., Taurusavenue 33B, 2132 LS Hoofddorp, Nederland hierna ‘Ipsen’ genoemd, wat ook verwijst naar alle verbonden ondernemingen binnen de groep. Uw toegang tot en gebruik van de websites zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden en elke toepasselijke wetgeving. Door het bezoeken van de website aanvaardt u deze algemene voorwaarden zonder enige beperking of voorbehoud.

2. Gebruik van informatie

Deze website is ontworpen om u algemene informatie over Ipsen en haar producten en diensten te verstrekken. De informatie van de bedrijfswebsite omvat:

● nieuws en persberichten;
● visie, strategie en toezeggingen;
● beschrijving van de therapeutische gebieden, belangrijke feiten en strategie;
● beschrijving van onderzoek en ontwikkeling strategie, expertise, centra en pijplijn;
● informatie voor potentiële werknemers;
● een lijst met alle Ipsen producten;
● financiële informatie;
● transparantie openbaarmaking informatie.

U mag geen enkele informatie op de Website verspreiden, wijzigen, doorgeven, hergebruiken, opnieuw publiceren of gebruiken voor commerciële doeleinden en u moet ervan uitgaan dat alles wat u ziet of leest op deze Website auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld/aangegeven, en niet mag worden gebruikt behalve zoals is bepaald in deze algemene voorwaarden.

Uitgezonderd indien anders toegestaan in deze rubriek, garandeert noch verklaart Ipsen dat uw gebruik van materiaal dat wordt getoond op de Website geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet het eigendom zijn van of gelieerd aan Ipsen. Met uitzondering van de voornoemde beperkte toestemming wordt u geen enkele licentie voor of recht op de informatie, noch enig auteursrecht van Ipsen of een andere partij toegekend of verleend.

Deze Website kan beschermde informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Ipsen en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Geen enkele licentie voor of recht op die handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en anderen eigendomsrechten van Ipsen en/of andere partijen wordt u toegekend of verleend.

De informatie op deze Website, voor het grote publiek, wordt u enkel verstrekt voor informatiedoeleinden en is er op geen enkele wijze op gericht om:
● medisch advies te geven;
● een diagnose te stellen;
● een consult(atie), opinie of aanbevelingen van een zorgverlener te vervangen;
● het gebruik van een Ipsen product of dienst aan te bevelen of te promoten.

Het is van essentieel belang dat u het advies volgt van uw arts of andere medische zorgverleners of dat u hen consulteert voordat u een product op deze website vermeld, gaat gebruiken.

3. Afwijzing van aansprakelijkheid (?)

Hoewel Ipsen alle redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website accuraat en actueel is, kan deze informatie onnauwkeurigheden of drukfouten bevatten. Ipsen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde wijzigingen, correcties of verbeteringen in de informatie aan te brengen. Ipsen geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of nalatigheden in de inhoud van de Website.

ALLE INFORMATIE WORDT VERSTREKT ‘AS IS (ZOALS DEZE IS)’. IPSEN GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID OF DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE OF HET MOGELIJKE GEBRUIK ERVAN. DAAROM MOET DE INFORMATIE DOOR DE GEBRUIKER ZORGVULDIG WORDEN BEOORDEELD VOOR GEBRUIK. HET IS TOEGESTAAN DEZE INFORMATIE TE GEBRUIKEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER MAXIMAAL BIJ WET IS TOEGESTAAN, WIJST IPSEN, ELKE ANDERE ONDERNEMING VAN DE IPSEN GROEP EN ELKE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF VERSTREKKEN VAN DEZE WEBSITE ELKE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, OF FOUTEN OF NALATIGHEDEN IN DE INHOUD VAN DE WEBSITE.

Ipsen aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen op uw apparatuur of andere eigendommen die getroffen worden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de informatie.

4. Informatie die u verstrekt

Behalve voor informatie waarop het privacybeleid van toepassing is, indien een dergelijk beleid toepasselijk is, worden alle mededelingen of materialen die u naar de Website overmaakt met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, als niet vertrouwelijk en niet beschermd behandeld.

5. Gevolgen

Als Ipsen merkt dat u inbreuk hebt gemaakt op één van de hier opgenomen algemene voorwaarden mag zij onmiddellijk, op elk moment en zonder kennisgeving, corrigerende maatregelen treffen, met inbegrip van het verhinderen van gebruik van de Website door de Gebruiker. Als Ipsen wordt getroffen of schade heeft geleden door uw inbreuk mag zij, naar eigen goeddunken, een schadevergoeding van u vorderen.

6. Herzieningen

Ipsen kan op elk moment deze algemene voorwaarden herzien door deze post te actualiseren en de Gebruiker hiervan in kennis te stellen via toereikende middelen (zoals een e-mail of een pop-upvenster op de Website waarin u zult worden gevraagd om in te stemmen met de gewijzigde versie). De herziene algemene voorwaarden worden binnen 30 kalenderdagen na een dergelijke update van kracht. Als u het niet eens bent met de nieuwe algemene voorwaarden dient u dit aan te geven via het mechanisme dat wordt verstrekt in de desbetreffende e-mail of pop-up en vervolgens te stoppen met het gebruik van de Website. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de actuele algemene voorwaarden te bekijken waaraan u gebonden bent.

Ipsen behoudt zich het recht voor om deze Website stop te zetten zonder enige aansprakelijkheid jegens u of wie dan ook. U zult van een dergelijke stopzetting een voorafgaandelijke kennisgeving ontvangen.

7. Credits

Illustraties: Ipsen Group
Video’s: Ipsen Group
Foto’s:
Ipsen Group
Xavier Boymond
Thomas Chéné
Philippe Dubreuil
Keith Freeburn
Matthew Healey
Thomas Laisné
David Meignan
Gérard Uféras
Corbis
Unsplash.com

8. Intellectuele eigendom
De inhoud van deze Website wordt volledig beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. De materialen vervat in deze Website mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, weergegeven of verder gebruikt zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Ipsen.

9. Bijwerkingen
Patiënten en patiëntenverenigingen worden aangemoedigd om alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl).

Als zorgprofessionals een vermoedelijke bijwerking of productkwaliteitsprobleem willen melden aan Ipsen, dienen zij hiertoe de geschikte velden voorzien op de website
http://www.ipsenmedicalinformation.com te gebruiken.

10. Scheidbaarheidsregel
De nietigheid of niet-naleefbaarheid van eender welke bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of naleefbaarheid van elke andere bepaling niet aan, die onverminderd van kracht blijven, behalve wanneer de nietigheid of niet-naleefbaarheid verband houdt met een wezenlijke bepaling van deze algemene voorwaarden.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de Website zijn onderworpen aan het Nederlands recht, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht.

Geschillen die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbanken.

Laatst bijgewerkt op Juni 2018/ALL-NL-000016

© Ipsen Group 2019 Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33B 2132 LS Hoofddorp Tel.: +31 (0)23 – 554 1600