Algemene verkoopvoorwaarden

1. REIKWIJDTE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van farmaceutische producten door Ipsen Farmaceutica B.V. (“Ipsen”) aan de koper (het “Ziekenhuis”).

2. ORDERS/ HOEVEELHEDEN

Productorders zijn onder voorbehoud van acceptatie door Ipsen. Het is zonder voorafgaande toestemming van Ipsen niet toegestaan door Ipsen ontvangen orders te annuleren. Bij acceptatie van een annuleringsverzoek behoudt Ipsen zich het recht voor de betaalde vergoedingen en gemaakte onkosten aan het Ziekenhuis in rekening te brengen. Het feit dat het Ziekenhuis een order heeft geplaatst, betekent dat het alle vereiste vergunningen bezit en/ of anderszins bevoegd is om farmaceutische producten te kopen. Het Ziekenhuis dient desgevraagd bewijs hiervan aan Ipsen te overleggen. Ipsen behoudt zich het recht voor orders van het Ziekenhuis geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, indien deze afwijkend of onredelijk zijn of om enigerlei andere geldige reden. Bestelde producten worden geleverd in de standaard besteleenheid van Ipsen, zoals die voor elk product is vastgesteld. Ipsen behoudt zich het recht voor de bijkomende kosten voortvloeiende uit verzoeken om speciale verpakking aan het Ziekenhuis in rekening te brengen.

3. LEVERING/ RISICO

Leveringen worden uitgevoerd al naar gelang de beschikbaarheid van de producten. De door Ipsen vermelde levertijden dienen uitsluitend ter informatie. Ipsen spant zich in om dergelijke levertijden na te komen; overschrijding daarvan schept geen recht op vergoeding of annulering van de order. Ipsen behoudt zich het recht voor de wijze van transport van de producten te bepalen, hetgeen voor rekening en risico van Ipsen geschiedt tot de plaats van levering. Het Ziekenhuis dient de zendingen onmiddellijk bij aankomst op de plaats van levering te controleren.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het Ziekenhuis verklaart de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Ipsen te zullen naleven en geen inbreuk daarop te zullen maken. Het Ziekenhuis zal er met name op toezien dat de reputatie van de producten en handelsmerken van Ipsen wordt gerespecteerd. Het Ziekenhuis is aansprakelijk voor wijzigingen aan het product, ongeacht of deze intrinsiek, extrinsiek, aan de uitwendige verpakking of aan de overige informatie- of herleidbaarheidscomponenten zijn aangebracht.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onverminderd levering en de overgang van risico bij levering gaat de economische en juridische eigendom van de producten niet op het Ziekenhuis over doch blijft deze bij Ipsen berusten, totdat Ipsen alle aan haar verschuldigde bedragen (de “prijs”) ten aanzien van de producten volledig heeft ontvangen. Het Ziekenhuis kan, totdat de prijs volledig is betaald, in geen geval zekerheidsrechten met betrekking tot de producten aan derden verstrekken of deze verpanden. In geval van niet-betaling van verschuldigde bedragen of surséance van betaling kan Ipsen de producten onverminderd haar overige rechten voor rekening en risico van het Ziekenhuis terughalen. Ten slotte kan Ipsen een overzicht doen opmaken van onbetaalde producten die het Ziekenhuis onder zich houdt. Alle reeds betaalde termijnen worden aangemerkt als boetebetalingen en blijven eigendom van Ipsen.

6. RECLAME/ GARANTIE

Indien de geleverde producten niet overeenstemmen met de in de order van het Ziekenhuis vermelde producten of indien zij zichtbare gebreken vertonen, dient het Ziekenhuis binnen drie dagen na levering schriftelijk bij Ipsen te reclameren, bij gebreke waarvan het zijn rechten verspeelt. Indien niet wordt gereclameerd, worden de producten geacht volledig aan de order te voldoen en kan in dat verband geen vordering worden ingesteld. In geval van een gegronde vordering wegens verborgen gebreken is Ipsen’s enige garantie, naar eigen inzicht, strikt beperkt tot de verplichting de betreffende producten te vervangen of de daarvoor betaalde aankoopprijs te restitueren, welk bedrag in dat geval in de vorm van een creditnota wordt betaald, zonder enige andere aansprakelijkheid van enigerlei aard. Het Ziekenhuis kan zich alleen op verborgen gebreken beroepen mits het Ipsen daarvan binnen 30 kalenderdagen na vaststelling daarvan en uiterlijk 3 maanden na levering van de producten per aangetekende post in kennis heeft gesteld. Toepassing van de garantie is uitgesloten indien de producten op een afwijkende wijze worden gebruikt of opgeslagen, in geval van herverpakking die niet aan de eisen voldoet, beschadiging als gevolg van een ongeval, onvoorziene omstandigheden of overmacht, onzorgvuldig handelen of nalaten en tekortkomingen in toezicht of onderhoud. Ipsen is nimmer aansprakelijk voor winstderving of bedrijfs- of gevolgschade van enigerlei aard. Geen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van Ipsen’s aansprakelijkheid jegens het Ziekenhuis voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van haar opzet of grove schuld. Ipsen’s volledige aansprakelijkheid jegens het Ziekenhuis is beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan de prijs die verschuldigd is voor de producten met betrekking waartoe is gereclameerd.

7. PRIJS/ BETALINGEN

Prijzen zijn exclusief belastingen en heffingen (deze worden door het Ziekenhuis gedragen) en inclusief verpakking, met uitzondering van bijzondere verpakking waarvoor bijkomende kosten in rekening worden gebracht. De productprijs is het bedrag dat wordt vermeld in Ipsen’s op de orderdatum geldende prijslijst. De in de prijslijst vermelde prijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd, met name met het oog op eventuele stijgingen in arbeidskosten, grondstofkosten, wijziging van rentetarieven enz. Kortingen op voormelde prijzen en voorwaarden gelden zoals zij tussen partijen zijn overeengekomen. Op Ipsen rust geen enkele verplichting kortingen op producten te verlenen. Aan Ipsen verschuldigde bedragen dienen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum dan wel binnen de in de factuur vermelde termijn en onder de daarin opgenomen voorwaarden te worden voldaan. Het Ziekenhuis is bij uitsluiting aansprakelijk voor de bankkosten in verband met betaling voor de producten. Behoudens enige andersluidende specifieke voorwaarde wordt over door het Ziekenhuis verschuldigde doch op de overeengekomen betaaldatum openstaande bedragen automatisch de wettelijke rente in rekening gebracht, plus zeven procentpunt, vanaf de dag na het verstrijken van de in de factuur vermelde betalingstermijn, onverminderd Ipsen’s recht om de koopovereenkomst te beëindigen zoals hieronder vermeld. Ipsen behoudt zich het recht voor een bankgarantie te verlangen (i) van nieuwe ziekenhuizen die voor het eerst een rekening bij Ipsen openen, en/of (ii) indien het openstaande tegoed van het Ziekenhuis de door Ipsen verleende kredietlimiet heeft bereikt. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Ipsen kunnen betalingen in geen geval worden opgeschort of op enigerlei wijze worden verrekend. Eventuele deelbetalingen worden in eerste instantie geboekt tegen de bedragen die het langst hebben opengestaan.

8. NIET-NAKOMING

In geval van niet-nakoming door het Ziekenhuis van zijn verplichtingen krachtens de order of deze algemene voorwaarden, zoals overschrijding van een fatale betalingstermijn, is Ipsen gerechtigd de order of koopovereenkomst te beëindigen. Bovendien worden als gevolg van dergelijke niet-nakoming alle om welke reden dan ook openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar en alle leveringen per direct opgeschort. Het Ziekenhuis dient alle onkosten die gepaard gaan met het innen van verschuldigde bedragen, met inbegrip van doch niet beperkt tot honoraria van advocaten, deurwaarders en andere partijen, aan Ipsen te vergoeden.

9. OVERMACHT

Ipsen’s verplichtingen worden automatisch opgeschort en Ipsen kan orders uitstellen of annuleren zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld in geval van een externe gebeurtenis, waaronder brand, sociale onrust, stakingen, overstromingen, een bedrijfsongeval op haar terrein of dat van haar onderaannemers of vervoerders, energie- of grondstoftekorten, acties van overheidsinstanties, onderbreking van of vertragingen in het vervoer enz., zelfs indien deze gebeurtenissen niet aan alle wettelijke eigenschappen van overmacht voldoen. Ipsen verplicht zich het Ziekenhuis in een dergelijk geval in kennis te stellen van het betreffende voorval, de gevolgen daarvan en de daartegen openstaande (rechts)middelen.

10. DUUR EN BEËINDIGING

Koopovereenkomsten tussen partijen gaan in op de datum van ondertekening en blijven van kracht totdat zij door een der partijen schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden worden beëindigd. Ipsen kan een koopovereenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het Ziekenhuis beëindigen indien: – het Ziekenhuis zich schuldig maakt aan een wezenlijke schending van de koopovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden (met inbegrip van doch niet beperkt tot niet-betaling van facturen op hun vervaldatum) die niet kan worden hersteld of die het nalaat binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving te herstellen; of – het Ziekenhuis in staat van insolventie geraakt of verkeert, ten aanzien van zijn gehele of een gedeelte van zijn activa of bedrijfsactiviteiten een curator, bewindvoerder of beheerder krijgt toegewezen of een rechterlijk bevel wordt uitgevaardigd ten aanzien van zijn sluiting, ontbinding of faillissement.

11. OVERIGE BEPALINGEN

Indien één der partijen nalaat zich te beroepen op de bepalingen van de koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden of nalaat de uit de koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende rechten uit te oefenen, dient dit niet te worden beschouwd als afstand van de betreffende bepalingen of rechten en doet dit geenszins afbreuk aan het recht van de betreffende partij zich op een later tijdstip op die bepaling te beroepen dat recht uit te oefenen. De ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de onuitvoerbaarheid van enig recht voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen en voorwaarden. Partijen zullen met elkaar in onderhandeling treden over een bepaling die het gewenste doel zo dicht mogelijk benadert.

12. FORUMKEUZE EN TOEPASSELIJK RECHT

Bij geschillen die niet in der minne kunnen worden beslecht, heeft de bevoegde rechter te Amsterdam exclusieve bevoegdheid. Op de rechten en verplichtingen van partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© Ipsen Group 2019 Ipsen Farmaceutica B.V. Taurusavenue 33B 2132 LS Hoofddorp Tel.: +31 (0)23 – 554 1600