Pravidla ochrany osobních údajů

1.                   Úvodní ustanovení

1.1.               Účelem těchto pravidel ochrany osobních údajů je seznámit subjekt se zpracováním jeho osobních údajů, s jednotlivými účely zpracování, rozsahem a dobou zpracování osobních údajů.

1.2.               Dokument upravuje zpracování osobních údajů zejména následujících subjektů údajů: návštěvníků webových stránek www.ipsen.cz, uchazečů o zaměstnání, zdravotnických odborníků, dodavatelů, odběratelů, zákazníků, ohlašovatelů v případě hlášení nežádoucích účinků, osob požadujících po správci poskytnutí informace.

1.3.               Tato pravidla ochrany osobních údajů mohou být bez předchozího upozornění pravidelně doplňována, upravována nebo jinak aktualizována. S Vašimi osobními údaji (jak jsou definovány níže) se však bude vždy nakládat v souladu s těmi Pravidly ochrany osobních údajů, která byla platná v době jejich shromáždění.

1.4.               Tato pravidla ochrany osobních údajů se netýkají osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

 

2.                   Správce

2.1.               Správcem osobních údajů je společnost Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 07099321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 294625.

2.2.               Kontaktní údaje pro uplatnění dotazů týkajících se osobních údajů, pro podání stížností, námitek či pro využití práv jsou následující:

E-mail: dataprivacy@ipsen.com , info.czech@ipsen.com, jako subjekt/předmět e-mailu musí být uvedeno „GDPR“

Poštovní adresa: Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4.

2.3.      Správce jmenoval pověřence s následujícími kontaktními údaji:

Marion Martinez, +33 1 58 33 5000, dataprivacy@ipsen.com, 65 Quai Georges Gorse

92100 Boulogne Billancourt, France

 

3.                   Zpracovávání osobních údajů

3.1.               Správce tímto informuje subjekty údajů, že zpracovává jejich osobní údaje na základě níže uvedených právních titulů, pro níže uvedené účely a po níže stanovenou dobu a v uvedeném rozsahu:

 

4.                   Přímý marketing na žádost subjektu

4.1.               Právní důvod: Souhlas se zpracováním osobních údajů

4.2.               Účelem zpracování osobních údajů: poskytování sdělení o aktivitách, novinkách, doporučeních, službách a produktech správce, respektive společností v rámci koncernu správce a třetích osob, dále poskytování informací a nabídek o vzdělávacích, odborných a jiných obdobných akcí, interních a reklamních akcích správce nebo akcích sponzorovaných ze strany správce či společností v rámci koncernu správce, profilování, a to na základě odbornosti a/nebo typu absolvovaného vzdělávacího semináře či jiné akce, podle aktivity subjektů údajů, poskytování případně dalších informací, sdělení a nabídek, které souvisí s, nebo se týkají odborného zaměření, v rámci kterého vykonávají subjekty údajů svou odbornou lékařskou popřípadě jinou praxi, to vše včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky

4.3.               Doba zpracování osobních údajů: doba neurčitá, nejpozději však doba odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů

4.4.               Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu příslušného formuláře – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní kontakt, e-mail, adresa), odbornost/specializace a další související údaje

 

5.                   Marketingové akce, vzdělávací semináře, kongresy

5.1.               Právní důvod: Souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud se jedná o bezplatnou akci

5.2.               Účelem zpracování osobních údajů: registrace subjektu údajů k účasti na příslušné akci a poskytování nezbytných informací s akcí souvisejících

5.3.               Doba zpracování osobních údajů: doba trvání akce, maximálně však po dobu 3 let z titulu oprávněného zájmu správce

5.4.               Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu příslušného formuláře a dle typu akce – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), adresa pracoviště a datum narození, eventuálně údaje o členství v pořádající organizaci či detaily k stravování účastníka a další s akcí související údaje

 

6.                   Farmakovigilance

6.1.               Právní důvod: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona pro společnost IPSEN PHARMA Boulogne Billancourt, 92100, 65 Quai Georges Gorse, Francouzská republika, Registrační číslo: 308 197 185 jako držitele registračního rozhodnutí, jež zde vystupuje v pozici správce.

6.2.               Účelem zpracování osobních údajů: dodržení příslušných právních norem na území České republiky, a to zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech

6.3.               Doba zpracování osobních údajů: po době nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování, po dobu 10 let, případně po dobu delší, pokud tak stanoví právní předpisy

6.4.               Rozsah zpracování osobních údajů: u ohlašovatele – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní kontakt, e-mail), adresa pracoviště, údaje související s nežádoucím účinkem a další potřebné údaje

 

7.                   Transparentní spolupráce

7.1.               Právní důvod: Souhlas se zpracováním osobních údajů

7.2.               Účelem zpracování osobních údajů: dodržení transparentnosti spolupráce dle příslušných kodexů, kterými je správce vázán, a to zejména Kodexem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu upravujícího zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením (dále jen „Disclosure Kodex“)

7.3.               Doba zpracování osobních údajů: pro účely zveřejnění osobních údajů po dobu tří let ode dne jejich prvního zveřejnění a pro zpracování formou uchování po dobu minimálně pěti let následujících po roce, ve kterém bylo příslušné plnění dle Disclosure Kodexu poskytnuto

7.4.               Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu příslušného formuláře – titul, jméno, příjmení, místo (sídlo) výkonu hlavní praxe včetně země a plné adresy, evidenční číslo ČLK/ČLnK, specifikace přijatého plnění včetně všech plateb a jejich popisu dle smluv uzavřených mezi subjektem údajů a správcem či jinak obdržených, zpracovány za účelem jejich zveřejnění a další související údaje

 

8.                   Transparentní spolupráce – námitka

8.1.               Právní důvod: Plnění zákonných povinností, oprávněný zájem

8.2.               Účelem zpracování osobních údajů: dodržení správnosti informací v rámci transparentnosti spolupráce dle příslušných kodexů, kterými je správce vázán, a to zejména Disclosure Kodexem

8.3.               Doba zpracování osobních údajů: po dobu vyřízení námitky, v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany správce a/nebo ze strany subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem

8.4.               Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu příslušného formuláře –jméno, příjmení, adresa, požadavek subjektu údajů a další související údaje

 

9.                   Dodavatelské, odběratelské vztahy

9.1.               Právní důvod: Plnění smluvní povinnosti nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na žádost subjektu údajů

9.2.               Účelem zpracování osobních údajů: splnění smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů, dodržení účetních a daňových povinností dle zvláštních právních předpisů, budoucí uplatňování práv ze smluvního vztahu

9.3.               Doba zpracování osobních údajů: doba trvání smlouvy, v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany správce a/nebo ze strany subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem

9.4.               Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu příslušné smlouvy– identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní kontakt, e-mail, adresa), fakturační údaje,  údaje o poskytnutých službách/zboží, údaje z naší vzájemné komunikace, platební údaje a další údaje související s plněním smluvní povinnosti

 

10.                Evidence zdravotnických odborníků

10.1.            Právní důvod: Oprávněný zájem správce

10.2.            Účelem zpracování osobních údajů: poskytování informací o produktech správce, ochrana práv správce pro případ kontroly ze strany dozorového orgánu

10.3.            Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou, po kterou může být provedena kontrola ze strany dozorových orgánů, uplatněny nároky a práva, což jsou maximálně 3 roky případně doba, po kterou řízení trvá

10.4.            Rozsah zpracování osobních údajů: jméno, příjmení, adresa pracoviště, specializace, ordinační hodiny, telefon

 

11.                Zodpovídání obecných dotazů k produktům a službám správce, medicínské dotazy

11.1.            Právní důvod: Oprávněný zájem správce

11.2.            Účelem zpracování osobních údajů: poskytování informací na dotazy položené subjektem údajů prostřednictvím e-mailového či telefonického kontaktu umístěného na webových stránkách, osobního sdělení, popřípadě s využitím jiných dostupných kontaktů správce, mimo farmakovigilance

11.3.            Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou, maximálně po dobu 1 roku od položení dotazu

11.4.            Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu nezbytném pro tento účel – identifikační údaje (titul, jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), znění dotazu a další související údaje

 

12.                Uchazeči o zaměstnání

12.1.            Právní důvod: Provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

12.2.            Účelem zpracování osobních údajů: realizace výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody mimo pracovní poměr nebo dohody o provedení práce

12.3.            Doba zpracování osobních údajů: po dobu trvání výběrového řízení

12.4.            Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu poskytnutého životopisu a dále nezbytně nutném, který bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy nebo dohody mimo pracovní poměr nebo dohody o provedení práce

 

13.                Databáze potenciálních uchazečů o zaměstnání

13.1.            Právní důvod: Souhlas se zpracováním osobních údajů

13.2.            Účelem zpracování osobních údajů: pro možnost realizace výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa

13.3.            Doba zpracování osobních údajů: doba 2 let od konce příslušného výběrového řízení, nejpozději však doba odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů

13.4.            Rozsah zpracování osobních údajů: v rozsahu jméno, příjmení, poskytnutého životopisu, oslovení s konkrétní nabídkou, vyhodnocení a nezbytných souvisejících údajů

 

14.                Odvolání souhlasu, podání námitek a stížností

14.1.            Souhlas, který subjekt údajů správci udělil, je možné kdykoliv odvolat na e-mailu info.czech@ipsen.com (uvést předmět GDPR) nebo na adrese Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4.

14.2.            Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, subjekt údajů proti tomuto může podat námitky. Podání námitek vede k přezkoumání oprávněnosti námitek a podání informace subjektu o vyřízení těchto námitek. Námitky mohou být podány na e-mailu info.czech@ipsen.com (uvést předmět GDPR)  nebo na adrese Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4.

14.3.            Pokud má subjekt údajů za to, že správce při zpracování osobních údajů nepostupuje dle právních předpisů či má subjekt jiné výhrady, může podat stížnost na e-mailu info.czech@ipsen.com (uvést předmět GDPR)  nebo na adrese Ipsen Pharma s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4.

14.4.            Subjekt údajů může kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

15.                Příjemci, zpracovatelé

15.1.            Příjemci osobních údajů jsou společnosti ve skupině správce, tedy zejména mateřská společnost IPSEN PHARMA Boulogne Billancourt, 92100, 65 Quai Georges Gorse, Francouzská republika, Registrační číslo: 308 197 185.

15.2.            K osobním údajům mohou mít v nezbytném rozsahu přístup zpracovatelé zejména z těchto kategorií: marketingové společnosti, účetní společnosti, auditorské společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním, společnosti poskytující IT služby, společnosti zabývající se internetovým marketingem, společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů, společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů, společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací, společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci.

 

16.                Cookies

16.1.            Tyto webové stránky využívají anonymní analytické nástroje, včetně souborů cookies generovaných Google Analytics. Soubory cookies jsou malé datové soubory, které jsou umístěny ve Vašem počítači, smartphonu nebo jiném zařízení. Soubory cookies se ukládají na hard disku Vašeho zařízení bez jakéhokoli rizika, že by jej mohly poškodit.

16.2.            Soubory cookies nám umožňují během Vašeho pohybu na webových stránkách automaticky shromažďovat určité údaje subjektů údajů jako uživatelů, například:

16.2.1.       IP adresu uživatele (tuto adresu, která umožňuje přístup k internetu, přiřadí zařízení uživatele poskytovatel internetových služeb; informace, které se v průběhu návštěvy uživatele na webových stránkách mění, neumožňují osobní identifikaci uživatele);

16.2.2.       datum a čas návštěvy uživatele na webových stránkách;

16.2.3.       operační systém na zařízení uživatele a to, jaký používá prohlížeč;

16.2.4.       jak uživatel přistupuje na webové stránky.

16.3.            Webové stránky používají dva typy souborů cookies:

16.3.1.       Naprosto nezbytné soubory cookies: Tyto soubory cookies jsou naprosto zásadní k tomu, aby subjektu údajů (uživateli) umožnily bezpečný pohyb na webových stránkách a využívání jejich funkcí.

16.3.2.       Výkonnostní soubory cookies: Tyto soubory cookies shromažďují analytické informace o tom, jak návštěvníci webové stránky užívají, například o stránkách, jež návštěvníci navštěvují nejčastěji, a dále pokud dostanou chybové hlášení z Webových stránek. Mezi tyto soubory patří analytické soubory cookies generované Google Analytics.

16.4.            Tyto typy souborů cookies neshromažďují informace, které uživatele přímo identifikují; místo toho využívají čísla a kódy. Tyto informace jsou užívány výhradně ke správě webových stránek a zlepšení uživatelského komfortu. Informace se nevyužívají k vytváření profilů uživatelů ani pro účely cílené reklamy. Společnost neuchovává shromážděné osobní údaje (identifikační soubor cookie) po dobu delší než třináct měsíců. Návštěvou těchto webových stránek souhlasíte s užíváním výkonnostních souborů cookies na zařízení subjektu.

16.5.            Registraci souborů cookies můžete zabránit, pokud kliknete [zde].

 

17.                Poučení o právech subjektu

17.1.            Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

17.1.1.       Správce přijme vhodná opatření, aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce subjektu údajů informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita je prokázána jinými způsoby, má subjekt údajů také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

17.1.2.       Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu údajů při výkonu práv subjektu údajů (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

17.1.3.       Subjekt má právo na to, aby mu správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce bude subjekt o jakémkoliv takovém prodloužení informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt žádost podal v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud nepožaduje jiný způsob.

17.1.4.       Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

17.1.5.       Správce informuje subjekt údajů, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

  1. a)     uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
  2. b)     odmítnout žádosti vyhovět.

17.1.6.       Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

17.1.7.       Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

17.1.8.       Informace, které mají být subjektu poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

17.2.            Právo na přístup k osobním údajům

17.2.1.       Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a)     účely zpracování;

b)     kategorie dotčených osobních údajů;

c)   příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d)    plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e)   existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f)      právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g)     veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h)     skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

i)      a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

17.3.            Právo na opravu

17.3.1.       Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

17.4.            Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

17.4.1.       Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a)    osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b)    subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c)    subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

d)     osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e)    osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f)      osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

17.5.            Právo na omezení zpracování

17.5.1.       Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a)    pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b)    zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c)    správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d)    pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

17.6.          Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

17.6.1.       Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt údajů informovat o těchto příjemcích, pokud to bude požadovat.

17.7.            Právo na přenositelnost údajů

17.7.1.       Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

17.8.            Právo vznést námitku

17.8.1.       Z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

17.8.2.       Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

17.9.            Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

17.9.1.       Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Správce neprovádí žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování.

 

18.                Definice

18.1.            Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

18.2.            Subjektem údajů je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

18.3.            Zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů.

18.4.            Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

18.5.            Správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.

18.6.            Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

18.7.            Účelem zpracování je důvod, proč správce osobní údaje zpracovává.

18.8.            Rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení.

 

19.                Závěrečná ustanovení

19.1.            Tento dokument nabývá účinnosti dne 22. 11.2019

19.2.            Správce je oprávněn tento dokument aktualizovat. Subjekt je povinen sledovat změny v tomto dokumentu. Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy zobrazena na webových stránkách správce a je umožněna jeho archivace.

 

Text Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro odbornou veřejnost ZDE.

© Ipsen Group 2019