Podmínky použití

Podmínky

1.  Přijetí

Korporátní webové stránky ipsen.com („webové stránky“) jsou vytvořeny a poskytovány společností Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt, (dále s pobočkami pod společným označením „Ipsen“). Váš přístup a používání webových stránek podléhá následujícím podmínkám a všem příslušným zákonům. Vstupem na webové stránky přijímáte bez omezení nebo kvalifikace tyto podmínky.

2.  Použití informací

Korporátní webové stránky jsou vlastnictvím společnosti Ipsen, která poskytuje obecné informace týkající se společnosti
a jejích produktů a služeb. Informace pro korporátní webové stránky zahrnují:

 • Novinky a tiskové zprávy
 • Vize, strategie a závazky
 • Popis terapeutických oblastí, klíčová fakta a strategie
 • Popisy strategie výzkumu a vývoje, odborných znalostí, center a produktů ve vývoji
 • Informace pro potenciální zaměstnance
 • Seznam produktů společnosti Ipsen
 • Finanční informace
 • Informace o transparentním zveřejnění

Nesmíte šířit, upravovat, přenášet, opakovaně používat, zveřejňovat nebo používat jakékoli informace na webových stránkách pro komerční účely a měli byste předpokládat, že vše, co vidíte nebo čtete na těchto webových stránkách, je chráněno autorským právem, pokud není uvedeno jinak, a nesmí být používáno s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách.
Není-li v tomto odstavci povoleno jinak, společnost Ipsen nezaručuje ani neprohlašuje, že používáním materiálů uvedených na webových stránkách neporušujete práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví společnosti Ipsen ani ve spojení s ní.
S výjimkou výše uvedené omezené autorizace vám není udělena žádná licence ani právo na informace, ani autorská práva společnosti Ipsen nebo jiné strany.
Tyto webové stránky mohou obsahovat nebo odkazovat na chráněné informace, technologie, produkty, procesy nebo jiná vlastnická práva společnosti Ipsen a/nebo dalších stran. Žádná licence nebo práva na takové ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, technologie, produkty, procesy a jiná vlastnická práva společnosti Ipsen a/nebo jiných stran Vám nejsou udělena ani propůjčena.

Informace na těchto webových stránkách jsou pro všechny návštěvníky poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny žádným způsobem pro:

 • poskytování lékařského názoru,
 • poskytování diagnózy,
 • náhradu konzultace, názoru nebo doporučení zdravotnického pracovníka,
 • doporučení nebo propagaci použití jakéhokoli produktu nebo služby společnosti Ipsen.

Před použitím některého z produktů uvedených na těchto webových stránkách je nezbytné dodržovat doporučení nebo se poradit se svým lékařem nebo jinými zdravotnickými pracovníky.

3.  Prohlášení a záruky

I když společnost Ipsen vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace uvedené na webových stránkách jsou přesné
a aktuální, mohou tyto informace obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost Ipsen si vyhrazuje právo na změny, úpravy a/nebo aktualizaci informací, a to kdykoli a bez oznámení. Společnost Ipsen neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se jakýchkoli informací a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu webových stránek.
VŠECHNY INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST IPSEN NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY O ÚPLNOSTI NEBO PŘESNOSTI INFORMACÍ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO O JEJICH MOŽNÉM POUŽITÍ. PROTO MAJÍ BÝT INFORMACE PEČLIVĚ POSOUZENY UŽIVATELI PŘED JEJICH POUŽITÍM. TYTO INFORMACE MŮŽETE POUŽÍVAT PODLE SVÉHO ROZHODNUTÍ
A NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, SPOLEČNOST IPSEN, JAKÉKOLI JINÉ SPOLEČNOSTI SKUPINY IPSEN A JAKÁKOLI JINÁ STRANA, KTERÁ SE ÚČASTNÍ VYTVOŘENÍ, PŘÍPRAVY NEBO POSKYTOVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VÁS, RUŠÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO SANKČNÍ ŠKODY V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU, POUŽITÍ NEBO NEMOŽONSTI POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI CHYB NEBO VYNECHÁNÍ OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK.
Společnost Ipsen také nepřebírá a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo viry, které mohou infikovat vaše zařízení nebo jiný majetek způsobený vaším přístupem nebo použitím informací.

4.  Informace, které poskytnete

S výjimkou informací, na které se vztahují zásady ochrany soukromí, platí-li takovéto zásady, pak jakákoli komunikace nebo materiál, který odesíláte na webové stránky, včetně jakýchkoli údajů, otázek, komentářů, návrhů nebo podobně, budou považovány za nedůvěrné a nechráněné.

5.  Důsledky

Pokud společnost Ipsen zjistí, že jste porušili některou z podmínek uvedených v tomto dokumentu, může okamžitě přijmout nápravná opatření, včetně zabránění uživateli v používání webových stránek, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Pokud bude společnost Ipsen postižena nebo poškozena vaším porušením, může podle svého vlastního uvážení usilovat
o náhradu škody z vaší strany.

6.  Revize

Společnost Ipsen může tyto podmínky kdykoli revidovat prostřednictvím aktualizace tohoto zveřejnění a informováním uživatele dostatečnými prostředky (např. emailem nebo vyskakovacím oknem na webových stránkách, pomocí kterého budete požádáni o souhlas s upravenou verzí). Revidované podmínky začnou platit 30 kalendářních dnů po takové aktualizaci. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, měli byste tak učinit prostřednictvím mechanismu uvedeného
v příslušném emailu nebo vyskakovacím oknu a následně ukončit přístup a používání webových stránek. Na těchto webových stránkách byste měli pravidelně navštěvovat aktuální podmínky, které jste povinni dodržovat.
Společnost Ipsen si vyhrazuje právo na ukončení těchto webových stránek kdykoli bez odpovědnosti vůči vám či komukoli jinému. O takovém ukončení neobdržíte předchozí oznámení.

7.  Příspěvky

Ilustrace: Ipsen Group
Videa: Ipsen Group
Fotografie: 
Ipsen Group
Xavier Boymond
Thomas Chéné
Philippe Dubreuil
Keith Freeburn
Matthew Healey
Thomas Laisné
David Meignan
Gérard Uféras
Corbis
Unsplash.com  

8.  Duševní vlastnictví

Obsah těchto webových stránek je plně chráněn příslušnými právy na ochranu duševního vlastnictví. Veškerý materiál těchto webových stránek nesmí být reprodukován, zobrazován nebo dále používán jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ipsen.

9.  Nežádoucí příhody

Pacienti a asociace pacientů mají hlásit všechna podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního úřadu pro bezpečnost léků a zdravotnických prostředků (ANSM) a sítě regionálních farmakovigilančních center (www.ansm.sante.fr).
Pokud si zdravotničtí pracovníci přejí nahlásit společnosti Ipsen Pharma nežádoucí příhodu nebo závadu kvality přípravku, měli by použít příslušná pole uvedená na webových stránkách. http://www.ipsenmedicalinformation.com.  

10.  Oddělitelnost

Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoliv ustanovení těchto podmínek neovlivní platnost ani vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení, které zůstane v plné platnosti a účinnosti, s výjimkou případů, kdy se neplatnost nebo nevymahatelnost týká zásadního pojmu těchto podmínek.

11.  Rozhodné právo a řešení sporů

Tyto podmínky a Vaše užívání Webových stránek se řídí právními předpisy Francie s výjimkou ustanovení mezinárodního práva na soukromí.
Spory, které nelze vyřešit přátelskou cestou, budou předloženy soudům a tribunálům ve Francii.

Poslední aktualizace 22. června 2018

© Ipsen Group 2019