Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft de wijze waarop persoonsgegevens van personen (‘Gebruikers’) die gebruik maken van deze website (de ‘Website’), kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt door Ipsen NV,  Guldensporenpark 87, 9820 Merelbeke, België (‘Ipsen’), de verwerkingsverantwoordelijke.

DIT PRIVACYBELEID KAN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN, AANGEPAST WORDEN OF ANDERS GEACTUALISEERD WORDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING. Uw persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) zullen echter steeds worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van kracht op het moment dat de gegevens werden verzameld.

1. Verzamelde persoonsgegevens:

Ipsen kan persoonsgegevens verzamelen wanneer u zich registreert als Gebruiker, met inbegrip van uw naam, e-mailadres, plaats en land waar u woont (‘Persoonsgegevens’). Als u informatie wilt ontvangen van of contact wilt opnemen met Ipsen, voornamelijk via het contactformulier op de Website, zijn deze categorieën persoonsgegevens verplicht.

Wanneer u zich registreert als Gebruiker geven wij duidelijk aan welke informatie vereist is voor de registratie en welke informatie optioneel, te verstrekken naargelang eigen voorkeur.

2. Doeleinden en wettelijke basis voor het gebruik van persoonsgegevens:

Door het verstrekken van Persoonsgegevens vraagt u Ipsen:

  • Om te antwoorden op eventuele vragen of sollicitaties, en andere verzoeken die via het contactformulier op de Website worden doorgegeven; of
  • u serviceberichten toe te sturen via e-mail om u te contacteren naar aanleiding van uw registratie als gebruiker van de Website.

Daarnaast kunnen er ook Persoonsgegevens over u verwerkt worden  voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ipsen, waaronder de goede werking van de Website, om uw voorkeuren bij te houden, om misbruik of fraude tegen te gaan, om klachten te behandelen, etc.

In ieder geval verbindt Ipsen zich ertoe om uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende regels inzake gegevensbescherming te behandelen, waaronder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of AVG).

3. Doorgifte van uw Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht, gedeeld of op een andere manier gedistribueerd aan derden zonder uw toestemming, behalve aan de beheerder van de Website of indien wij daartoe verplicht zijn omwille van toepasselijke wetgeving, gerechtelijk bevel of overheidsverordening, of indien die openbaarmaking op een andere manier nodig is ter ondersteuning van strafrechtelijk of ander gerechtelijk onderzoek of van dergelijke procedures, hier of in het buitenland.

4. Bewaar/Opslagtermijn van persoonsgegevens

Ipsen neemt de nodige maatregelen opdat uw Persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld. Uw Persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan drie jaar volgend op wat laatst plaatsvond: (i) de verzameling ervan, ofwel (ii) het laatste contact dat wij met u hebben gehad.

Voor de bewaartermijn van cookies, verwijzen we naar het cookiebeleid.

5. Veiligheid

Ipsen zorgt voor de passende bescherming van de Persoonsgegevens die zij verwerkt. Uw Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen op beveiligde servers en strikt geheim gehouden. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en account informatie.

6. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Conform de AVG hebt U een recht van inzage of wissing van uw Persoonsgegevens. Daarnaast kunt u vragen om uw Persoonsgegevens te corrigeren mochten deze onjuist of niet bijgewerkt zijn. In bepaalde gevallen en onder de voorwaarden beschreven in de AVG, kunt u zich ook verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, of vragen om deze te beperken. Bovendien heeft u het recht om de overdracht te vragen van gegevens die u ons heeft verstrekt.

Als u contact met ons wilt opnemen in verband met ons gebruik van uw Persoonsgegevens of als u één van uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u ons e-mailen op consent@ipsen.com. Als u contact met ons opneemt, vermeld dan aub de specifieke reden waarom u contact opneemt en voeg een kopie van een identiteitsbewijs bij (bv. identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) om uw identiteit na te gaan en uw verzoek te valideren.

Verzoeken om wissing van persoonsgegevens kunnen niet altijd  (volledig) worden ingewilligd door toepasselijke wettelijke en ethische verplichtingen wat betreft rapportage of documentarchivering of bewaarverplichtingen die ons verplichten uw Persoonsgegevens bij te houden. In dat geval wordt u hiervan in kennis gesteld en zullen uw Persoonsgegevens alleen bijgehouden worden om te voldoen aan deze eisen.

7. Uitschrijven

U kunt zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar consent@ipsen.com. Indien u zich uitschrijft, worden uw Persoonsgegevens gewist, onder voorbehoud van verplichtingen om deze toch bij te houden onder de toepasselijke regels, of conform artikel 6 hierboven.

8. Cookies

Deze Website maakt gebruik van anonieme statistische analysegegevens, met inbegrip van cookies die worden aangemaakt door Google Analytics. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer, smartphone of ander apparaat worden geplaatst. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat zonder risico van beschadiging daarvan.

Meer informatie over het gebruik van cookies op de Website vindt u in ons Cookiebeleid.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2018.

© Ipsen Group 2019 Ipsen NV/SA Guldensporenpark 87 9820 Merelbeke Belgium Tel.: +32 (0) 9 243 96 00